Obchodné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na všetky chyby tovaru sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok. Začiatok záručnej lehoty plynie dňom prevzatia tovaru. Ak nie je uvedené inak, je garantovaná 24 mesiacov.

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 634/1995 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

Odstrániteľné chyby

Ak je reklamovaná chyba opraviteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie predávajúcim. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak je to vzhľadom k povahe chyby úmerné, kupujúci môže požadovať aj výmenu tovaru. Ak nie je výmena možná, kupujúci môže žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak reklamácia nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo na rovnaký postup v situácii, kedy nemôže pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje chyba, ktorú nie je možné odstrániť nijakým spôsobom alebo jej odstránenie nie je účelné.

Ak ide o chybu nedostrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby tovar bol riadne používaný ako tovar bez chyby, zákazník má právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Postup pri uplatnení reklamácie

Zákazník si uplatňuje reklamáciu na adrese odberného miesta predajne bfoot osobne.

V prípade nákupu cez internet je možné si uplatniť reklamáciu prostredníctvom zaslania tovaru na adresu lbSolve, s.r.o., Terchovská 16, 040 01 Košice. Pred realizáciou reklamácie je potrebné informovať o dôvodoch reklamácie predajcu prostredníctvom internetovej komunikácie (mailom: info@bfoot.sk alebo prostredníctvom oficiálnych sociálnych sieti predajne). Je nutné, aby kupujúci priložil doklad o kúpe (príjmový pokladničný doklad) a očistený reklamovaný tovar.


Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú inak, pričom dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na adresu predávajúceho.

Pri uplatňovaní reklamácie sa od kupujúceho očakáva, že tovar používal tak, ako výrobca odporúča.

Reklamácia v záručnej dobe je uznaná ako oprávnená len pre tovar zakúpený u predávajúceho a len osobe kupujúcej. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objaví. Prípadné premeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

  • použitím v rozpore s najmä popisom spôsobu používania tovaru
  • neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním
  • mechanickým poškodením alebo nadmerným znečistením
  • nadmernou záťažou tovaru

Kupujúci berie najmä na vedomie, že záručná doba a životnosť výrobku sú rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia než záručná doba.

Všetky vyššie uvedené podmienky sú predávajúcim záväzne vyhodnotené až po doručení reklamovaného tovaru a všetkých ďalších požadovaných náležitostí (doklad o zaplatení za tovar) od kupujúceho do sídla predávajúceho. Ak je požiadavka kupujúceho na reklamáciu vyhodnotená predávajúcim ako oprávnená, je okamžite vybavená.

  1. Dátumom začatia reklamačného konania je dátum príjmu reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho.
  2. Tovar prinesený na reklamáciu musí byť riadne vyčistený. V opačnom prípade nebude prijatý na reklamačné konanie a bude vrátený späť kupujúcemu.
  3. Bez dokladu o nákupe a riadne vyplnenej požiadavky na reklamáciu nebude reklamácia uznaná a tovar bude vrátený späť kupujúcemu.
  4. Nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné znaky (jazvy, vrásky) nie sú chybou, ale charakteristickým znakom prírodných usní.
  5. Vhodný prostriedok na ošetrenie tovaru zakúpeného v predajni bfoot vám bude odprúčaný pri nákupe.

Odporúčaná údržba

Obuv odporúčame vyberať s ohľadom na jej plánované použitie (konkreétne aktivity alebo šport).i šport. Samozrejme je potrebné vyberať aj vhodnú veľkosť obuvi. Nevhodne zvolená obuv môže byť preťažená nesprávnym používaním a toto nie je dôvodom na reklamáciu.

Obuv je potrebné nosiť riadne obutú a zašnurovanú tak, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí (stielka a päta). Obuv musí byť pri vyzúvaní a obúvaní rozšnurovaná. Nepoužívajte mokrú obuv. Obuv pred použitím je nutné riadne vysuši pokiaľ zmokla alebo navlhla pri predošlom používaní. Dodržiavaním týchto odporúčaní zabezpečíte dlhú životnosť obuvi.

Odporúčaný postup sušenia: pokiaľ je vnútorná stielka vyberateľná, je nutné ju pri sušení vybrať a obuv sušíme pri izbovej teplote. Topánky neperte v práčke, ani nesušte v sušičke alebo na horúcom vykurovaní, výrazne tým znižujete funkčnosť a životnosť obuvi.

Očistenie a ošetrenie znečistenej obuvi

V prípade znečistenia textilných častí odporúčame jednoduché čistenie vlažnou vodou a špongiou či kefkou s možným použitím neagresívneho bežného mydla. Je možné použiť kefku alebo špongiu.

Povrch obuvi zo syntetických materiálov je možné čistiť vlhkou handričkou. Topánky po umytí ošetrite čistou suchou handričkou. Obuv z hladkých usní po očistení kefkou alebo jemne navlhčenou handričkou odporúčame ošetriť krémom na obuv vo farbe materiálu a po uschnutí preleštiť flanelovou handričkou. Na zlepšenie vzhľadu, životnosti a zvýšenie vodoodolnosti môžete použiť bezfarebné impregnačné prípravky (podľa materiálu).

Topánky zo svetlých usní po ošetrení vhodným krémom mierne stmavnú. Pred ošetrením skontrolujte symboly na etikete s informáciou o druhu materiálu a jeho odporúčanom spôsobe ošetrenia.

Podmienky reklamácie

Reklamáciu tovaru je potrebné uplatniť s priloženým dokladom o nákupe a v predajni, kde bol tovar zakúpený. Tovar reklamujte ihneď po zistení chyby, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Tovar musí byť riadne očistený a usušený. Nesplnením týchto podmienok nebude tovar prijatý do reklamačného konania. Reklamácia sa posudzuje najdlhšie 30 kalendárnych dní. Zmeny tovaru spôsobené bežným používaním, nesprávnym používaním alebo nevhodným zásahom nie sú považované za chybu určenú na reklamáciu. Reklamačný poriadok rozlišuje dva druhy chýb: odstrániteľné chyby (pri uznaní reklamácie vám bude tovar opravený na náklady distribútora! A neodstrániteľné chyby (pri uznaní oprávnenosti reklamácie vám bude tovar vymenený za nový alebo vrátená jeho kúpna cena).

Doba životnosti výrobku nie je totožná s reklamačnou dobou. Doba životnosti je obdobie, počas ktorého môže výrobok pri správnom používaní vydržať (maximalizuje sa okrem správneho používania aj vhodným ošetrovaním).

Kožené časti a niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a na začiatku používania môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotné bezchybné).

Košice 1. 2. 2019

lbSolve, s.r.o. Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 2. 2019 a bol zostavený s ohľadom na reklamačné podmienky dodávateľov poskytujúcich tovar predajni bfoot. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.